JavaScript - typeof 演算子

typeof 演算子

typeof 演算子は対象となる値のデータ型を表す文字列を返す単項演算子です。

typeof 未定義		// "undefined"
typeof Null		// "object"
typeof 真偽値		// "boolean"
typeof 数値		// "number"
typeof 文字列		// "string"
typeof シンボル		// "symbol"
typeof 関数		// "function"
typeof オブジェクト	// "object"

typeof 演算子の使用例は以下のとおりです。

// Numbers
typeof 37 === 'number';
typeof 3.14 === 'number';
typeof(42) === 'number';
typeof Math.LN2 === 'number';
typeof Infinity === 'number';
typeof NaN === 'number';
typeof Number('1') === 'number';

// Strings
typeof '' === 'string';
typeof 'bla' === 'string';
typeof `template literal` === 'string';
typeof '1' === 'string';
typeof (typeof 1) === 'string';
typeof String(1) === 'string';

// Booleans
typeof true === 'boolean';
typeof false === 'boolean';
typeof Boolean(1) === 'boolean';
typeof !!(1) === 'boolean';

// Symbols
typeof Symbol() === 'symbol'

// Undefined
typeof undefined === 'undefined';

// Objects
typeof {a: 1} === 'object';
typeof [1, 2, 4] === 'object';
typeof new Date() === 'object';
typeof /regex/ === 'object';
typeof null === 'object';

// 関数
typeof function() {} === 'function';
typeof class C {} === 'function';
typeof Math.sin === 'function';

関連記事