Python - 乱数を生成する: randint()

乱数を生成する: random.randint()

random モジュールの randint() 関数は、指定した範囲でのランダムな整数を返します。

import random

print(random.randint(10, 20))
# 17
乱数を生成する: random.randint() 関数
0
SHARE
Twitter
@murashun
お問い合わせ
murashun@gmail.com
ご質問(マシュマロ)
https://marshmallow-qa.com/murashun
ご支援(Stripe)
https://checkout.stripe.com/