JavaScript - 要素を取得する: Node.parentNode

要素を取得する: Node.parentNode

Node.parentNode プロパティは、指定されたノードの DOM ツリー内の親ノードを返します。

<ul id="foo">
  <li>First  (1)</li>
  <li>Second (2)</li>
  <li>Third  (3)</li>
</ul>
var foo = document.getElementById('foo');
console.log(foo.firstElementChild.parentNode); // #foo
Node.parentNode プロパティ